Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Výkon činnosti Bezpečnostnotechnickej služby pre právnické a podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Činnosť  odborného pracovníka BOZP

- vypracovanie dokumentácie BOZP (politika BOZP, osobné ochranné
  pracovné prostriedky,prevádzkové poriadky, doprava, bremená...)


- periodické prehliadky pracovísk zhľadiska stavu BOZP + záznamy

- aktualizácia dokumentácie BOZP

- posudzovanie rizík na pracoviskách

- určovanie a prehodnocovanie pridelovania OOPP

- merania na prítomnosť alkoholu v krvi + záznamy

- vyhodnocovanie drobných pracovných úrazov a registrovaných úrazov

- prítomnosť technika BOZP pri kontrolách IP

- vypracovanie záznamov a dokumetnácie po úrazoch

- evidencia a distribúcia záznamov o úrazoch v inštitúciach

- kontrola dodržiavania príkazov, zákazov a nariadení BOZP na 
  pracoviskách 

- umiestnenie bezpečnostných symbolov, tabuliek, označení na
  pracoviskách

- poradenstvo v BOZP atď.