služby v oblasti ochrany pred požiarmi

Ponúkané služby sú poskytované pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi a Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.

O požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov:


a) výkon technika požiarnej ochrany

- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarny štatút,

   požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, požiarne

   poriadky, požiarnobezpečnostnú charakteristiku stavby apod.)

- školenia o ochrane pred požiarmi (vedúci, ostatní, novoprijatí,

  mimopracovný čas, externí) a odborná príprava protipožiarnych hliadok

  (pracoviska, právnickej a podnikajúcej fyzickej osoby, asistenčných

  hliadok)

- vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

- určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

- určovanie podmienok protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so

  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, pálenie,

  brúsenie...)

- aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi

- kontrola požiarnych uzáverov

- vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych

  poplachov

- poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

- zabezpečenie komplexného výkonu ochrany pred požiarmi pre

  odberateľa na základe zmluvy

- vedenie požiarnej knihy

- účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD)

- sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi (plyn,

  elektro, bleskozvody, komíny, tlakové nádoby)


b) revízie a kontroly

- vykonanie revízii, kontrol a opráv hasiacich prístrojov, požiarnych
  hydrantov, tlakových skúšok požiarnych hadíc, zabezpečenie
  vykonania revízie elektrickej požiarnej signalizácie, komínov, elektro,
  plyn a pod.


c) príprava objektov na požiarnu kolaudáciu

- zabezpečenie vypracovania požiarnych projektov (PBS)

- príprava objektov, priestorov na požiarnu kolaudáciu (umiestnenie  

  požiarnotechnických zariadení, tabuliek a značení, vypracovanie

  dokumentácie ochrany pred požiarmi pre objekt, priestor.